Vad är en vetenskaplig artikel?Vad är en vetenskaplig artikel? Är en av de vanligaste frågorna på vetenskapliga bibliotek. Den här guiden syftar till att öka förståelsen för vetenskapliga artiklar och sätter frågan i sitt sammanhang i forskningsprocessen.

Vetenskaplig verksamhet eller forskning Enligt Nationalencyklopedin är vetenskaplig verksamhet eller forskning ”ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område” vilket kan ske genom ”att man samlar in och klassificerar det, gör observationer och experiment eller tolkar och analyserar tillgängligt material (t ex dokument, föremål) för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat.” Vetenskaplig verksamhet är en process där kunskapen systematiseras och struktureras genom teoriutveckling och med de metodiska verktyg man valt, kvantitativa eller kvalitativa.

Inom medicinsk forskning är den kvantitativa ansatsen vanligast. Forskaren omvandlar informationen till siffror och mängder och utifrån detta fastställs samband mellan olika relevanta variabler. Inom omvårdnadsforskningen är den kvalitativa ansatsen mer förekommande med data insamlat från exempelvis intervjuer, enkäter eller observationer.

Här är det forskarens egen uppfattning eller tolkning av t ex referensramar, motiv och sociala processer som står i centrum Oavsett metod måste dokumentationen av processen vara så informativ att andra utan svårighet kan: • Värdera vetenskapsteoretiska ansatser, metodval och observationer • Följa forskningsprocessen obehindrat • Utvärdera den intellektuella processen

Vetenskaplig publicering

Vetenskaplig publicering är den dokumentation som sker kontinuerligt under forskningens gång i form av konferensrapporter, artiklar eller doktorsavhandlingar. Forskarna kommunicerar resultatet av sin forskning till uppdragsgivare, kolleger och allmänhet.

Man kan också ha behov av att publicera sig för meritering till tjänster eller för att få nya forskningsanslag. Inom både medicin- och omvårdnadsforskningen är det också vanligt att man för sin disputation publicerar fyra artiklar som grund för sin doktorsavhandling. Tidskrifter Utgivning och urval Tidskriften är för forskaren inom ett stort antal discipliner den otvetydigt viktigare vetenskapliga källan. Här publiceras de senaste vetenskapliga rönen och här sker också ett kvalitetsurval och granskning av artiklarna (eng. peer review).

Vetenskapliga tidskrifter finns ofta publicerade på olika sätt – i pappersformat eller elektroniskt och utgivna av kommersiella förlag eller fritt tillgängliga genom öppna arkiv eller tidskrifter på Internet (eng. Open Access – OA).

Förutom att det finns flera publiceringssätt att välja på så är tidskriftstillgången så omfattande att det kan vara svårt att orientera sig i utbudet när man ska publicera sig.

Om man inte redan funnit sin favorittidskrift under studietiden är det bra att rådfråga handledare eller kolleger som redan publicerat sig. När man hittat tidskrifter som ämnesmässigt passar, kan man förutom att själv bedöma dess lämplighet också jämföra tidskrifternas Impact Factor. Impact Factor är ett mått på hur ofta en genomsnittlig artikel i en viss tidskrift citerats under ett givet år.

Måttet används för att jämföra och uppskatta tidskrifter i samma ämnesområde. Varje citering är ett bevis för att någon forskare har använt sig av en artikel i en specifik tidskrift och hänvisat (citerat) till den. Det innebär att ju mer en tidskrifts artiklar bli citerade desto större Impact Factor får tidskriften.

Metoden att beräkna Impact Factor har fått stor betydelse i forskarsamhället men har även utsatts för kritik bland annat för att det bara är ett visst urval tidskrifter representerade.

Tyngdpunkten ligger på den anglosaxiska världen och förlaget avslöjar heller inte hur urvalet går till. Citeringsvanorna varierar också i olika kulturer och ämnesområden, vilket kan påverka mängden av citeringar och försvåra jämförelser. Riklinjer och författarinstruktioner Inom det biomedicinska forskningsområdet finns det en internationell kommitté som har dragit upp riktlinjer för hur vetenskapliga tidskrifter och artikelmanuskript bör utformas. Kommittén, International Committee of Medcical Journal Eitors (ICMJE) består av en handfull redaktörer från betydelsefulla biomedicinska tidskrifter.

De uppdaterar kontinuerligt riktlinjerna, Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Tidskrifterna som ansluter sig till riktlinjerna offentliggörs på deras webbplats. American Psychological Association (APA) ger också ut en manual med publiceringsriktlinjer, The Publication Manual of the American Psychological Association.

Målgrupperna är forskare inom social- och beteendevetenskap men används också av omvårdnadsforskare. De flesta tidskrifterna har dessutom egna specifika krav på hur artiklarna skall vara utformade så utseendet på artiklarna kan skilja sig åt markant.

Dessutom kan utformningen variera beroende på om studiens metodik är kvantitativ eller kvalitativ. I tidskrifternas redaktionella rutor eller på dess webbplatser finns viktig information om vem som är ansvarig utgivare, om det sker vetenskaplig granskning av artiklarna, vad som krävs för att bli antagen för publicering och författarinstruktioner för tidskriften. Kvalitetsgranskning och tillgänglighet Viktiga grundförutsättningar för vetenskaplig publicering är: • Tillförlitlig publicering – artiklarna publiceras i tidskrifter som följer de vedertagna regler för vetenskaplig publicering som nämnts tidigare.

De ska vara primärpublicerade d.v.s. inte ha presenterats i någon annan tidskrift tidigare. Undantag kan vara konferensrapporter eller publicering inom andra språkområden. • Vetenskaplig granskning – oavsett publikationsform eller- sätt dvs. pappersformat, elektroniskt, kommersiellt eller genom fritt tillgängliga tidskrifter eller arkiv, ska artiklarna kvalitetsgranskas i en så kallad peer review process.

De utsedda granskarna prioriterar efter ämne, aktualitetsvärde och vetenskaplig stringens. Här bedöms om författarnas slutsatser är bestyrkta av presenterade resultat, och om dessa kan relateras till syftet med forskningen. • Tillgänglighet – artiklarna ska finnas arkiverade elektroniskt eller i pappersform och vara offentligt tillgängliga för forskare och allmänhet. • Typer av artiklar Artiklar i vetenskapliga tidskrifter kan indelas i olika typer: originalartiklar, översiktsartiklar, teoretiska artiklar, metodologiska artiklar och case studies. De olika typerna speglar också syftet med studierna.

Originalartiklar Originalartiklar består av redogörelser från empiriska studier där resultatet från ett forskningsarbete för första gången beskrivs. Artikeln innehåller distinkta moment som reflekterar de olika stegen i forskningsprocessen: Abstract och nyckelord – Ett abstract är en kort sammanfattning av artikelns innehåll som oftast följer mönstret: introduktion, metod, resultat och diskussion – även benämnt IMRaD. Ämnesord – som också beskriver innehållet, kan följa i anslutning till abstract. Inom medicin och omvårdnad används ofta ämnesorden från MeSH – Medical Subject Headings. Introduktion • Studiens syfte anges sammanfattningsvis • Författarens problemformuleringar/frågeställningar beskrivs och avgränsningar som gjorts anges • Problemen som man sökt svar på presenteras och kan ibland också följas av de viktigaste resultaten • Bakgrundsfakta anges för att läsaren snabbt ska komma in i problemområdet. Allmän och teoretisk bakgrund, tidigare forskning eller inspiration från litteraturen förekommer. • Litteratururval och informationssökning beskrivs Metod – Beskrivning över vilken/vilka metoder – kvantitativa eller kvalitativa som använts ska vara så detaljerade och noggranna att gången i forskningsprocessen ska kunna följas och upprepas. Metoderna ska vara rimliga i förhållande till vad som ska undersökas. Resultat – Forskningens resultat redovisas ofta i en översiktlig beskrivning utan att upprepa vad som tidigare framgått i artikeln. Viktiga data presenteras i löpande text eller i tabeller och figurer.

Även oväntade eller negativa resultat redovisas. Diskussion – Här diskuteras principer, relationer och generaliseringar som är styrkta i resultatavsnittet. Undantag, brist på korrelation och svaga punkter i studien uppmärksammas. Här kan vetenskapsteoretiska, etiska och samhällsinriktade frågor komma fram. Slutsatserna från forskningen måste vara lätta att följa i relation till observerade data. Acknowledgement – Här tillkännages stöd av olika karaktär som personer kan ha gett under arbetets gång: personligt, professionellt, tekniskt eller finansiellt. Alla som nämnts bör vara underrättade om detta. Referenser – I referenslistan ska alla dokument som omnämns i artikeln finnas med för att man ska kunna gå tillbaka till källan.

Översiktsartiklar Översiktsartiklar (Review articles), systematiska översikter eller metaanalyser, är kritiska utvärderingar av studier som redan har blivit publicerade. Genom att organisera, integrera och utvärdera dessa, visar författaren framåtskridandet av samtida forskning och kan peka ut problemområden och trender. Översiktsartiklar har därför ett stort pedagogiskt värde. Teoretiska artiklar Teoretiska artiklar är redogörelser där författaren från existerande forskning söker nya teorier. Författaren spårar den teoretiska utvecklingen för att utvidga och förfina teoretiska konstruktioner.

Vanligtvis presenterar författaren en ny 4 teori, alternativt analyserar en existerande teori, pekar ut felaktigheter i teoribildningen eller demonstrerar överlägsenhet av en teori över en annan. Översikts- och teoretiska artiklar är ofta upplagda på liknande sätt till strukturen, förutom de teoretiska ansatserna. Metodologiska artiklar I metodologiska artiklar redovisas studier om nya metodologiska ansatser eller modifikationer av existerande metoder. Kvantitativa och dataanalytiska ansatser diskuteras och presenteras.

I artiklarna fokuseras på de metodiska och dataanalytiska ansatserna och empiriska data förekommer endast som illustration till ansatsen. Case studies Case studies (fallstudier) är studier där författaren beskriver dokumentation som erhållits i samband med arbetet med en individ eller en organisation i syfte att illustrera problem, hitta lösningar på problem eller för att belysa behovet av forskning eller teoretiska frågeställningar. Tillämpning Forskningen sprids Förutom att publicera sig i vetenskapliga tidskrifter sprider författaren själv information om forskningen genom presentationer och rapporter på konferenser, i massmedia eller i populärvetenskapliga sammanhang. Aktiviteter pågår också på förlagen som gör artiklarna synbara.

Genom samarbete med databasproducenter registreras och indexeras (klassificeras med ämnesord från t ex MeSH) de medicinska tidskrifternas innehåll i databaser så att de blir sökbara för allmänheten. Att söka… Vanliga sökverktyg för forskning inom medicin, hälso- och sjukvård och omvårdnad är databaserna PubMed (biomedicin, odontologi, hälso- och sjukvård och omvårdnad) och Cinahl (omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi) som man hittar på de flesta medicinska bibliotek och på KIB:s webbplats. Dessa används också vid undervisningen i informationssökning för KI:s grundutbildningsstudenter. …läsa… Artiklarna som sprids läses bland annat av andra forskare, yrkesverksamma inom sjukvården, patienter och anhöriga. Alla har olika behov av information i ett ämnesområde.

Om man snabbt och effektivt vill läsa in sig på ett ämnesområde har översiktsartiklar ett stort pedagogiskt värde. De flesta databaser ger möjligheten att söka på denna typ av artiklar – Review articles eller Systematic reviews – vilket underlättar inhämtningen av information. Inom hälso- och sjukvården finns ett ökat krav på vetenskapliga bevis för att få bättre beslutsunderlag. Evidensbaserad sjukvård är en företeelse som starkt gått framåt under de senaste åren. Den innebär en process där man integrerar vårdgivarnas kliniska kunskap och erfarenhet med patienternas upplevelser och bästa tillgängliga vetenskapliga underlag från externa källor, till exempel genom systematisk insamling och granskning av vetenskapliga bevis. I Sverige har SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering i uppdrag att ”utvärdera olika metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv”.

På deras webbplats kan man läsa mer om evidensbaserad vård och få information om vilka rapporter de har publicerat. Ett annat exempel på systematiska översikter av vetenskapliga bevis är de som finns i databasen Cochrane Library, som innehåller kontrollerade studier och kliniska behandlingsresultat i syfte att förbättra beslutsfattandet inom sjukvården. Att läsa någon form av översiktsartiklar ger läsaren en snabb genväg till den samlade forskningen. …och citera artiklar Ibland är man mer intresserad av att läsa in sig på ett ämnesområde och få ett helhetsgrepp eller en översikt.

Vid andra tillfällen vill man hitta det som är mest adekvat för ens egen forskning genom att hitta originalstudier som kan generera ny kunskap eller se hur den egna forskningen citerats av andra forskare. Som tidigare nämnts citerar och refererar man texter som man använder sig av i forskningen, och ju oftare någon använder sig av en text desto högre värde anses artikeln få. Vi har tidigare nämnt Impact Factor som kan vara ett stöd då man väljer tidskrift. 5 Design: Peter Stedt – Mediabyrån vid Universitetsbiblioteket Foto: Ulf Sirborn – Bildmakarna http://ki.se/ub/vetenskapligartikel För att få hjälp med att hitta det som är mest adekvat för ens egen forskning har speciella databaser byggts upp som underlättar den kvantitativa analysen, så kallad citeringsanalys. Flera av dessa databaser är sökbara via bland annat Journal Citation Reports där man kan hitta hur ofta artiklar har citerats men också vilken Impact Factor tidskriften har.

När forskarens artiklar är publicerade ser man hur forskningen sprids genom att andra använder sig av resultaten, det vill säga citeras och tillgodoser yrkesverksammas och privatpersoners informationsbehov Forskning inom medicin och omvårdnad ska förhoppningsvis i ett djupare perspektiv leda till nya upptäckter för bättre hälsa, effektivare vård, mänskligare behandlingsmetoder och minskat lidande för patienter inom hälso- och sjukvården. I inledningen poängterades att du som student ska ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå”, enligt Högskolelagen. Glöm bara inte bort att varhelst det finns människors verk finns också personliga värderingar – tänk själv och granska kritiskt! Förhoppningsvis kan detta dokument underlätta en strävan att bli en bra ” forskningskonsument”.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Vad är en vetenskaplig artikel? Vad är låna utan säkerhet privat lån lån utan uc med många förfrågningar sms lån direkt utbetalning, privatlån låna pengar med betalningsanmärkning låna pengar med betalningsanmärkningar ansök lån. 20000 kr låna utan säkerhet låna utan säkerhet låna till renovering 100000 kr, 50000 kr låna utan säkerhet. jämför lån låna pengar snabbt låna pengar utan ränta lån med lägst ränta lånekalkyl, låna pengar låna utan uc lån till bil låna utan säkerhet låna utan säkerhet. låna pengar direkt samla lån och krediter låna med anmärkning sms lån, lån med låg ränta låna pengar låg ränta snabblån utan uc låna pengar direkt på kontot. blankolån sms-lån 5000 kr 25000 kr, låna till kontantinsats lån utan säkerhet. sms lån utan kreditprövning 200000 kr blancolån. bästa sms lån lån med betalningsanmärkning 15000 kr, billigaste lån samla lån. lån med betalningsanmärkningar och skulder 30000 kr 10000 kr


Andra söker även efter

✔ Hur mycket skatt på lön 2019 ÖSTHAMMAR ÖREGRUND-GRÄSÖ FÖRSAMLING

Hur mycket skatt på lön ÖSTHAMMAR Beräkna lön efter skatt, räkna ut skatt på lön den totala skatten för 2019 i ÖSTHAMMAR kommun om du är medlem i Svenska kyrkan Församling ÖREGRUND-GRÄSÖ FÖRSAMLING är 34.923 procent, Summa exkl kyrkoavgift är 33.653 procent. Skatt på lön ÖSTHAMMAR kommunalskatt : 21.69 procent. Landstingsskatt : 11.71 procent begravningsavgift […]

✔ lendo billån 50000

lendo billån 50000 jämföra hos flera låneförmedlare och lendo billån lån utan uc 50000 kr.Bästa snabblånen 2020 Ansök direkt, använder Creditsafe, Ansök med BankID‎ och Betalningsanmärkningar‎ Accepteras. Låna 50000 snabbt & enkelt. Snabblån upp till 50000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. lendo billån snabblån, privatlån. Vill du låna 50000 kr trots låg […]

✔ bolåneränta seb 200000

bolåneränta seb 200000 jämföra hos flera låneförmedlare och bolåneränta seb lån utan uc 200000 kr.Bästa snabblånen 2020 Ansök direkt, använder Creditsafe, Ansök med BankID‎ och Betalningsanmärkningar‎ Accepteras. Låna 200000 snabbt & enkelt. Snabblån upp till 200000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. bolåneränta seb snabblån, privatlån. Vill du låna 200000 kr trots låg […]

✔ privatlån utan uc 19,500 kr

Låna 19,500 kr privatlån utan uc 19500 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 19,500 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. privatlån utan uc Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 19,500 kr trots låg kreditvärdighet? Låna 19,500 kr privatlån utan uc Besked direkt ✔ Pengar samma dag […]

✔ lån trots många uc förfrågningar 355000

lån trots många uc förfrågningar 355000 jämföra hos flera låneförmedlare och lån trots många uc förfrågningar lån utan uc 355000 kr.Bästa snabblånen 2020 Ansök direkt, använder Creditsafe, Ansök med BankID‎ och Betalningsanmärkningar‎ Accepteras. Låna 355000 snabbt & enkelt. Snabblån upp till 355000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. lån trots många uc förfrågningar […]

✔ privatlån utan säkerhet 155,000 kr

privatlån utan säkerhet 155,000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 155,000 kr.privatlån utan säkerhet Smslån, mikrolån, snabblån, privatlån & telefonlån. [best_selling_products per_page=”24″ columns=”3″ orderby=”rand” ]

✔ blancolån direkt 49,000 kr

Låna 49,000 kr blancolån direkt 49000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 49,000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. blancolån direkt Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 49,000 kr trots låg kreditvärdighet? Låna 49,000 kr blancolån direkt Besked direkt ✔ Pengar samma dag ✔ Signera med […]

✔ blancolån utan säkerhet 485,000 kr

Låna 485,000 kr blancolån utan säkerhet 485,000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 485,000 kr med anmärkningar och många förfrågningar. blancolån utan säkerhet Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 485,000 kr trots låg kreditvärdighet? blancolån utan säkerhet 485,000 kr Besked direkt ✔ Pengar samma dag ✔ Signera med […]

✔ blancolån med betalningsanmärkning 215,000 kr

Låna 215,000 kr blancolån med betalningsanmärkning 215000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 215,000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. blancolån med betalningsanmärkning Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 215,000 kr trots låg kreditvärdighet? Låna 215,000 kr blancolån med betalningsanmärkning Besked direkt ✔ Pengar samma dag […]

✔ smslån helg

[best_selling_products per_page=”24″ columns=”3″ orderby=”rand” ]

✔ Advisa Lånekalkyl – Låna 410000 kr 5 och 10 år

Advisa Lånekalkyl – Ansök om privatlån 410000 kr Ränta ut lånekostnad på lån 410000 kr med Advisa Lånekalkyl. Ansök om Advisa privatlån 410000 kr snabbt utan säkerhet, inte ha något skuldkonto hos Kronofogden, Betalningsanmärkningar: Accepteras, Ansök med BankID : Nej, Utbetalning helg Nej, Utan UC Nej Advisa – Låna 410000 kr låneperiod 10 år : […]

✔ privatlån med betalningsanmärkning 44,000 kr

Låna 44,000 kr privatlån med betalningsanmärkning 44000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 44,000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. privatlån med betalningsanmärkning Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 44,000 kr trots låg kreditvärdighet? Låna 44,000 kr privatlån med betalningsanmärkning Besked direkt ✔ Pengar samma dag […]

✔ privatlån utan inkomst 170,000 kr

Låna 170,000 kr privatlån utan inkomst 170000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 170,000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. privatlån utan inkomst Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 170,000 kr trots låg kreditvärdighet? Låna 170,000 kr privatlån utan inkomst Besked direkt ✔ Pengar samma dag […]

✔ lån med anmärkning 550,000 kr

Låna 550,000 kr lån med anmärkning 550000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 550,000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. lån med anmärkning Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 550,000 kr trots låg kreditvärdighet? Låna 550,000 kr lån med anmärkning Besked direkt ✔ Pengar samma dag […]

✔ Låna pengar trots betalningsanmärkning 515,000 kr

Låna 515,000 kr Låna pengar trots betalningsanmärkning 515000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 515,000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. Låna pengar trots betalningsanmärkning Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 515,000 kr trots låg kreditvärdighet? Låna 515,000 kr Låna pengar trots betalningsanmärkning Besked direkt ✔ […]

✔ låna enkelt 505,000 kr

Låna 505,000 kr låna enkelt 505000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 505,000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. låna enkelt Smslån, snabblån, privatlån. Vill du låna 505,000 kr trots låg kreditvärdighet? Låna 505,000 kr låna enkelt Besked direkt ✔ Pengar samma dag ✔ Signera med […]

✔ Bank Norwegian Lånekalkyl – Låna 50000 kr 5 och 10 år

Bank Norwegian Lånekalkyl – Ansök om privatlån 50000 kr Ränta ut lånekostnad på lån 50000 kr med Bank Norwegian Lånekalkyl. Ansök om Bank Norwegian privatlån 50000 kr snabbt Betalningsanmärkningar: Accepteras inte, utan säkerhet, Räntefritt: Upp till 45 dagar, Utan UC nej, Utbetalningstid: 1 – 3 bankdagar, Ansök med BankID Bank Norwegian – Låna 50000 kr låneperiod […]

✔ samla lån med betalningsanmärkning 325000

samla lån med betalningsanmärkning 325000 jämföra hos flera låneförmedlare och samla lån med betalningsanmärkning lån utan uc 325000 kr.Bästa snabblånen 2020 Ansök direkt, använder Creditsafe, Ansök med BankID‎ och Betalningsanmärkningar‎ Accepteras. Låna 325000 snabbt & enkelt. Snabblån upp till 325000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. samla lån med betalningsanmärkning snabblån, privatlån. Vill […]

✔ privatlån direkt 49,000 kr

privatlån direkt 49,000 kr Ansök direkt, Låna pengar snabbt & enkelt. Snabblån & sms-lån upp till 49,000 kr.privatlån direkt Smslån, mikrolån, snabblån, privatlån & telefonlån. [best_selling_products per_page=”24″ columns=”3″ orderby=”rand” ]

✔ Cfind Jämför företagslån helt kostnadsfritt

Jämför företagslån Cfind har som övergripande mål att bli störst i Norden på digital jämförelse av företagslån. Kärnan i vår tjänst är tekniska lösningar som möjliggör för företagare att ansöka, jämföra och ta lån från flera långivare helt digitalt. Genom direktintegrationer med datakällor och automatiska processer gör vi det enkelt för små och medelstora företag […]

✔ ränta bolån nordea 150000

ränta bolån nordea 150000 jämföra hos flera låneförmedlare och ränta bolån nordea lån utan uc 150000 kr.Bästa snabblånen 2020 Ansök direkt, använder Creditsafe, Ansök med BankID‎ och Betalningsanmärkningar‎ Accepteras. Låna 150000 snabbt & enkelt. Snabblån upp till 150000 kr med anmärkningar utan UC och många förfrågningar. ränta bolån nordea snabblån, privatlån. Vill du låna 150000 […]


lån 50000 utan uc
sms lån
låna utan uc
snabb lån
hur mycket får jag låna
bästa kreditkort
jämför lån
lånforum
låna pengar snabbt
låna 10000
sms lån direkt utbetalning
låna 15000
låna 5000
billiga lån
låna pengar med betalningsanmärkningar
lån låg ränta
mobil lån
billigaste lån
kredit lån
låna till renovering
låna 1000
låna 20000
låna 10000
lån trots betalningsanmärkning
smålån
extrakredit
almi lån
refinansiering
spara pengar snabbt
svea ekonomi lån
smslån utan uc direkt utbetalning
låna 3000
studentlån
sms-lån
lån utan fast anställning
snabba sms lån
låna 300000
Lån utan uc med många förfrågningar
lån 50000
lån utan uc 10000
lån utan uc 20000
lån utan uc 25000
lån utan uc 30000
lån utan uc 5000
lån utan uc 50000
låna pengar snabbt lån med betalningsanmärkning credigo låna pengar direkt låna pengar utan inkomst lån med betalningsanmärkningar låna med betalningsanmärkning lån trots betalningsanmärkning microlån låna pengar utan säkerhet pengar snabbt lån betalningsanmärkning låna 5000 båtlån lån utan ränta räkna på lån ta lån lån med låg ränta små lån jämför lån låna till bil lo lån räntefritt lån lösa lån blankolån blancolån ränta bolån ränta låna pengar till bil låna pengar med skulder låna utan säkerhet låna till hus sms lån ränta låna med betalningsanmärkningar lån trots betalningsanmärkningar lån med betalningsanmärkningar och skulder lån med betalningsanmärkning och skulder hos kronofogden låna snabbt spara pengar snabbt räntefria lån snabbt lån ränta på lån sms pengar lån trots skulder räkna ut lån låna med anmärkning beräkna lån behöver pengar bästa bolån snabblån online mitt lån lån till företag bank lån bra ränta låna ljudböcker låna trots betalningsanmärkning låna bil hur mycket får man låna jämföra bolån hur mycket får jag låna till bostad låna direkt lån med betalningsanmärkning utan säkerhet lån pengar låna pengar till hus lån sms jämföra lån time finans lån låg ränta bra lån låna på huset privatlån ränta få pengar snabbt billån med betalningsanmärkning bästa lånet samla lån och krediter låna till handpenning lån med säkerhet billigt lån ansök om lån låna utan ränta låna pengar online banklån ränta lån företag hus lån samla dina lån låna kontantinsats ta lån utan inkomst bolån med betalningsanmärkning månadskostnad lån jämför billån företagslån ränta ränta på bolån lån trots skulder hos kronofogden låna pengar med låg ränta låna pengar trots anmärkning lån snabbt bästa lån lösa dyra lån ta ett lån jämför privatlån smslån snabbt lån med anmärkningar lägga om lån lån till hus bästa bolånet låna till kontantinsatsen kontokredit billigaste bolån låna räntefritt volvo billån snabblån betalningsanmärkning låna ut pengar bank of norwegian lån med anmärkning seb lån lån direkt lån utan inkomst bästa räntan bolån cashbuddy låna pengar till företag sms lån låna pengar smslån bank norwegian norwegian bank lån kreditupplysning pengar bolån billån ferratum advisa blancolån privatlån låna banknorwegian ränta bolån mikrolån företagslån lån utan säkerhet räntor bolån låna pengar låg ränta samla lån forbrukslån lån för alla bil lån privat lån svea bank lån till bil lån till kontantinsats låne penger gratis pengar lån ränta låna till bostad bo lån jämför smslån låna till bostadsrätt betala av lån ränta lån finans lån ränta på billån svea ekonomi sms-lån ansöka om bolån bolån utan fast anställning Skuldsanering kronofogden billigaste billån betalningsanmärkning sbab hur mycket får jag låna betalningsföreläggande kontrolluppgifter bolånekalkyl handelsbanken kreditvärdighet Vad är en skuldsanering lången lånekalkylator hur mycket får jag låna sbab bostadslån boendekalkyl beräkna bolån lånelöfte kreditkort swedbank lån räkna på bolån csn lån hur mycket kontantinsats ansök om bolån lån kredit låna pengar nu hur mycket får jag låna nordea kontantinsats bolån räkna ut ränta bolån ica lån bostadslån kalkyl förbjudet lån lånelöfte sbab vad kostar lånet privatlån lägst ränta lån trots anmärkningar bostadskalkyl bokalkyl hur mycket får jag låna handelsbanken beräkna ränta på lån lån till bostadsrätt lån för studenter lån med skulder beräkna bolån swedbank låna till kontantinsats swedbank bolånekalkylator räkna lån ansök om kreditkort räkna ut månadskostnad på lån bästa kreditkortet 2019 hur får räkna ut ränta på lån smslån kredit handelsbanken billån beräkna månadskostnad bolån amortera lån låna bra lån handelsbanken hur mycket låna lån bank bolån hur mycket bolån räkna räkna ut kontantinsats hur mycket bolån kan jag få beräkna ränta beräkna lånelöfte kontantinsats hus smslån utbetalning helg lånelöfte kalkyl halens lån räkna ut lånekostnad räkna på bolån swedbank lån bostad låna på bostad låna till fritidshus vad är sms lån räkna ut lånelöfte hur mycket lån kan jag få seb lånelöfte beräkna månadskostnad lån räkna ränta lån för pensionärer vad får jag låna hur lå ansöka lån vad är lånelöfte lån bostadsrätt handelsbanken lån swedbank hur mycket får jag låna månadskostnad bolån hur mycket får man låna till bostad billån med restvärde lana pengar beräkna lånekostnad boendekostnadskalkyl låna pengar som pensionär vad är snabblån swedbank kreditkort sas kreditkort bästa kreditkortet norwegian kreditkort kreditkort cashback coop kreditkort kreditkort med bonus okq8 kreditkort kreditkort företag seb kreditkort mastercard kreditkort ikano kreditkort ikano bank kreditkort visa kreditkort coop medmera kreditkort gratis kreditkort kreditkort bästa kreditkort med betalningsanmärkningar ansök kreditkort kreditkort utan årsavgift ica kreditkort handelsbanken kreditkort nordea kreditkort bästa kreditkortet bonus monopol kreditkort kreditkort jämförelse bästa kreditkortet förmåner kreditkort utan avgift jämför kreditkort vilket kreditkort är bäst betala räkningar med kreditkort remember kreditkort kreditkort utan valutapåslag kreditkort nordea kreditkort bonus kreditkort swedbank kreditkort student bra kreditkort preem kreditkort bästa kreditkortet på resan norwegian bank kreditkort vad är kreditkort kreditkort visa internetbanken lån jämför ica banken ikano bank bolåneräntor bluestep lendify nordax billånet nordaxbank bilån bolpn bolön compricers billån räntor billpn billåm bokån nordax bank landshypotek jämför bolån mobillån avida jämför.bolån bigbank billån ränta privatlån låg ränta bolån jämförelse investera pengar bästa ränta bluestep bolån lån bil jämför bolåneräntor snitträntan snitträntor lendo bolån bästa räntorna swedbank bolån enkla bolån bästa räntan snittränta bolån låneförmedlare ränta swedbank kontantinsats lån med lägst ränta flytta bolån bil lån ränta byt bank topplån bäst bolåneränta jämför bolåneränta listränta bästa bolåneränta nordea billån låna med låg ränta billigast lån avdrag deklaration jämför låneräntor jämnför lån jämföra bolåneräntor jämnför bolån jämföra låneräntor billig bolån jämföra bolåneränta ansök lån swedbank ränta bästa bolåneräntor ränta billån bäst ränta bolån swedbank förhandla ränta bolån bästa ränta bolån sök lån billån nordea ränta på privatlån lägst bolåneränta huslån ränta hypoteket bolån vad är blancolån låg ränta lån bostadslån ränta bästa räntan privatlån jämför räntor creditsafe lån lån till låg ränta bolån kontantinsats enkelt lån jämför bostadslån bästa privatlån nordax bank bolån bäst bolån p2p-lån byta bank bolån ränta privatlån billån med låg ränta ränteavdrag bolån jämför banker lägst ränta privatlån ansöka om lån bolån jämför jämföra billån bästa räntan på lån p2p lån låneränta billån låg ränta bäst ränta bolån bästa räntan lån låna till båt bolåneräntor jämför peer to peer lån räkna billån listränta bolån låg ränta topplån ränta kalkyl bolån bästa privatlån ränta räntor lån billigt bolån direkt lån låneinstitut nordax bolån ikano bank bolån ränta huslån bästa blancolån ränta topplån söka bolån lägsta bolåneränta lån billig ränta jämför banklån supreme card sevenday seven day moneygo hypoteket huslån bästa kreditkorten swedbank räntor ränta på ränta kalkylator handpenning sms lån snabbt supreme card gold snabblån sms företagskredit Lån utan uc 500000 billigast bolåneränta räkna ut belåningsgrad låna pengar snabbt utan uc lån 1000 kr låna pengar snabbt utan inkomst låna pengar utan kreditprövning låna pengar utan uc Lån utan uc 95000 lån pengar direkt pengar direkt snabblån med betalningsanmärkningar låna pengar med betalningsanmärkning låna pengar med betalningsanmärkningar låna pengar betalningsanmärkning låna pengar utan kreditupplysning låna pengar snabbt med betalningsanmärkning billån betalningsanmärkning billån utan kontantinsats billiga billån billigaste billånet billiga smslån bolån utan kontantinsats ferratum pluslån forex bank ränta gratis kreditupplysning gratis smslån kreditupplysning gratis kreditupplysning gratis online lån 20000 lån utan fast anställning lån utan fast jobb lån utan uc kontroll låna pengar utan uc kontroll låna 5000 utan uc låna 1000 privatlån med låg ränta låna pengar utan jobb lån utan krav snabba pengar låna snabba pengar låna till kontantinsats mc lån mikrolån betalningsanmärkning minilån norwegian lån Norwegianbank ränteavdrag lån selene finans skicka gratis sms utan medlemskap lån 5000 snabblån direkt utbetalning sms lån med anmärkning smslån utan uc med betalningsanmärkning snabblån med betalningsanmärkning utan uc sms lån utan uc snabba sms lån snabblån utan kreditupplysning kreditkort norwegian thorn lån extrakredit smspengar smslån direkt sms lån direkt snabblån med betalningsanmärkning sms-lån med betalningsanmärkning smslån betalningsanmärkning snabblån direkt snabblån snabba lån snabblån utan ränta bästa snabblån lån direkt utbetalning banklån Lån utan uc 55000 Lån utan uc 75000 låna 500000 Lån utan uc 90000 handelsbanken bokalkyl handelsbanken lånekalkyl sbab hur mycket kan jag låna länsförsäkringar bolånekalkyl nordea bolånekalkyl länsförsäkringar lån bolånekalkyl nordea seb hur mycket får jag låna seb bolån bolånekalkyl seb seb bolånekalkyl låna pengar swedbank handelsbanken bolånekalkyl swedbank bolånekalkyl bolånekalkyl swedbank bolånekalkyl gratis lån hur mycket får jag låna hur mycket kan jag låna hur mycket får man låna om man tjänar 30000 hur mycket får jag låna bolån bolån hur mycket får jag låna hur mycket får vi låna företagslån utan säkerhet bästa kreditkort låna 600000 lån med svag kreditvärdighet utan uc låna 100000 Lån utan uc 100000 låna 100000 utan uc Lån utan uc 150000 låna 150000 utan säkerhet låna 150000 företagslån utan uc låna 20000 låna 20000 utan uc Lån utan uc 20000 kreditupplysning uc låna 300000 Lån utan uc 35000 lån 4000 låna 40000 Lån utan uc 40000 låna utan uc lån utan uc låna 10000 utan kreditupplysning lån utan kreditprövning lån utan kreditupplysning Lån utan uc 400000 låna utan kreditupplysning låna 400000 lån utan kreditvärdighet lån utan uc svar direkt Lån utan uc 45000 låna 50000 lån utan uc 50000 låna 50000 utan uc låna 10000 utan uc sms lån utan inkomst låna utan inkomst låna 30000 utan uc låna pengar med betalningsanmärkning och utan säkerhet snabblån 50000 låna 50000 utan fast inkomst låna 50000 kr snabbt låna 50000 snabbt lån 50000 lån direkt utbetalning utan uc räkna ut bolån hur mycket får jag låna privatlån Lån utan uc 65000 Lån utan uc 70000 Lån utan uc 85000 Lån utan uc 30000 Lån utan uc 450000 Lån utan uc 60000 låna 25000 med betalningsanmärkning låna 20000 med betalningsanmärkning sms lån 500 låna 500 lån 500 kr låna 500 kr låna 1000 kr låna pengar utan ränta låna pengar med betalningsanmärkning utan uc låna pengar utan uc med betalningsanmärkning låna pengar snabbt trots betalningsanmärkning låna pengar med anmärkning Lån utan uc 5000 lånekalkyl mikrolån med betalningsanmärkning låna 4000 24 timmars fasta alla smslån almi lån avida finans avidafinans avida kredit bästa billån billiga bolån billiga lån billigaste lånet billigaste lån bilpant blanco lån creditum direktlån easycredit easycredit.se easycredit se everyday+ exchange finans expresskredit folkia forex bank lån forex lån human finans hur mycket får jag låna baserat på inkomst internetlån jalån jak lån jämförlån klarna lån klicklån kredit lån kreditkort trots betalningsanmärkning kreditkort utan uc snabblån forum låna pengar med betalningsanmärkning och kronofogden låna pengar trots betalningsanmärkning lån utan säkerhet trots betalningsanmärkningar lån med borgenär lån med låg inkomst låna pengar med låg inkomst lån på dagen snabblån trots kronofogden sms lån trots skuld hos kronofogden smslån med betalningsanmärkning och skulder lån trots skuld hos kronofogden låna pengar med skuld hos kronofogden sms lån låna 10000 med skuld hos kronofogden sms lån kronofogden låna pengar trots kronofogden låna pengar trots skulder hos kronofogden lån med kronofogden låna pengar med skuldsaldo hos kronofogden lån trots kronofogden låna pengar med skuld hos kronofogden låna pengar trots skulder lån med skuld hos kronofogden lån utan uc med många förfrågningar låna 1000 utan uc låna 10000 lån 10000 låna 10000 snabbt låna 15000 lån 15000 låna 15000 utan uc Lån utan uc 15000 låna 2000 lån 2000 kr låna 2000 utan uc lån 2000 låna 3000 lån 3000 låna 30000 låna 6000 låna låna lånalåna låna pengar av privatperson låna av privatpersoner låna pengar av privatpersoner låna pengar direkt på kontot låna pengar företag företag låna pengar smslån med skuldsaldo sms lån med skuldsaldo lån med skuldsaldo låna 50000 med skuldsaldo låna 50000 räntefritt låna pengar räntefritt låna pengar snabbt och enkelt låna pengar student ta lån som student lån utan fast inkomst låna pengar utan fast inkomst låna pengar utan krav låna pengar utomlands låna till renovering låna pengar privat låna ut pengar privat lånforum lån forum smslån forum lättast att få lån mobil lån nya lån nya smslån utan uc nytt smslån nya smslån nya sms lån nya snabblån sbab bolånekalkyl bolånekalkyl sbab pengar nu refinansiering samla lån trots många förfrågningar låna 50000 med många förfrågningar lån med många förfrågningar lån trots många uc låna pengar seb lån seb hur mycket får jag låna seb smålån sms lån 1000 sms lån 5000 smslån 5000 snabblån 5000 sms lån direkt på kontot sms lån direkt utbetalning sms lån utbetalning direkt smslåna sms låna bästa sms lån smsa låna sms.kredit sms kredit smskredit smslån 3000 smslån helg smslån ränta sms lån räntefritt smslån räntefritt snabblån trots betalningsanmärkning smslån trots betalningsanmärkning smslån utan ränta första gången låna pengar snabbt utan ränta smslån utan ränta sms lån utan krav sms lån utan ränta smslån med betalningsanmärkning utan uc smslån utan uc smslån utan kreditprövning sms lån utan kreditprövning sms lån utan kreditupplysning låna pengar utan inkomst och betalningsanmärkning smslån utan uc direkt utbetalning smslåneforum snabb lån snabblån 10000 snabblån utan inkomst snabblån utan uc söka lån starta eget lån studentlån svårt att få lån svea direkt svea ekonomi lån svea lån svea finans telefonlån uc kreditupplysning vivus inkasso vivus lån bank norwegian kreditkort goodcash nettofinans cash buddy cash2you compriser comprocer compricer comrpicer conpricer comprizer compiser compicer svea kredit euroloan kreditkontot meddelandelån enkla lån nanokredit vivus vivus se vivus.se kundfinans privatlån med betalningsanmärkning privatlån utan uc Lån utan uc 200000 låna 200000 Lån utan uc 10000 låna snabbt utan uc låna 25000 låna 25000 utan säkerhet Lån utan uc 25000 låna 25000 utan uc låna 25000 låg ränta låna 25000 kr med betalningsanmärkning Lån utan uc 250000 låna 250000 Lån utan uc 300000 Lån utan uc 350000 låna 350000 Lån utan uc 550000 Lån utan uc 600000 Lån utan uc 80000 billigaste privatlån räkna ut boendekostnad boendekostnad räkna på boendekostnad beräkna boendekostnad hur mycket kan jag låna bolån lånekalkyl bolån hur mycket får jag låna swedbank sms lån pengar direkt smslån med betalningsanmärkning smslån med betalningsanmärkningar sms lån med betalningsanmärkning sms lån trots betalningsanmärkning smslån utan inkomst sms lån utan inkomstkrav