Hur mycket kan jag låna?

hur mycket får jag låna? Hur mycket ett hushåll får låna i förhållande till sina disponibla inkomster. Det finns emellertid ingen generell definition på hur ett skuldkvotstak ska vara utformat och effekten av det kan variera beroende på hur man väljer att konstruera det. Ett skuldkvotstak kan till exempel införas för individuella hushåll eller riktas mot bankernas lånestock.

Genom att begränsa hur mycket hushållen får låna innebär ett skuldkvotstak också att konsumtionen och därmed även BNP skulle minska, åtminstone på kort sikt.

I en KALP-kalkyl gör banken en uppskattning av hur mycket hushållet har kvar av inkomsten efter att det har betalat sina skatter, ränteutgifter, drifts- och underhållskostnader för bostaden och sina levnadsomkostnader. Även om samtliga banker gör KALP-kalkyler finns det betydande skillnader i hur de gör dem, vilket gör att bedömningen av en och samma låntagares ekonomiska utrymme skiljer sig åt mellan banker.

Vilka påverkas av skuldkvotstaket och hur mycket?

Genom att dela in låntagarna i Bolåneundersökningen i grupper utifrån inkomst, ålder och geografiska områden kan vi analysera vilka hushåll som påverkas av skuldkvotstaket och hur mycket.31 Därefter analyserar vi också om det finns skillnader mellan de åtta största bankerna. Dessutom räknar vi på tre olika typiska hushåll för att se hur mycket mindre de får låna med de två skuldkvotstaken

Vilka påverkas av skuldkvotstaket och hur mycket?

Genom att dela in låntagarna i Bolåneundersökningen i grupper utifrån inkomst, ålder och geografiska områden kan vi analysera vilka hushåll som påverkas av skuldkvotstaket och hur mycket. Därefter analyserar vi också om det finns skillnader mellan de åtta största bankerna. Dessutom räknar vi på tre olika typiska hushåll för att se hur mycket mindre de får låna med de två skuldkvotstaken.

Hur mycket påverkas olika inkomstgrupper?

Vår analys visar att skuldkvotstak på både 400 procent och 600 procent skulle påverka en stor andel av hushållen oavsett vilken inkomstgrupp de tillhör.

Dessutom skulle de här taken innebära betydande begränsningar av hur mycket hushållen får låna. Effekten på den aggregerade kredittillväxten skulle mest komma från de högre inkomstgrupperna.

Där ser vi att de högsta skuldkvoterna finns i inkomstdecilerna tre till fyra samt nio till tio. Alltså har hushåll med disponibelinkomster mellan omkring 27 000 kronor och 32 000 kronor ungefär samma skuldkvot som hushåll med inkomster mellan 58 000 kronor och 82 000 kronor.

Hur mycket påverkas olika åldersgrupper?

Eftersom hushållens skulder också varierar beroende på ålder är det viktigt att analysera hur mycket olika åldersgrupper skulle påverkas av ett skuldkvotstak. Sammantaget visar vår analys att ett skuldkvotstak skulle ha en betydande effekt för hushåll i alla åldersgrupper. Men den största delen av skuldkvotstakets totala dämpande effekt på kredittillväxten skulle komma från lånebegränsningar för bolånetagare i åldrarna 35 och uppåt. När man analyserar skuldkvoterna i olika åldersgrupper hade det också varit intressant att ha information om utbildning eftersom det är en bra indikation på hur mycket en låntagares lön kan förväntas öka. Man kan tänka sig att stora skulder innebär mindre risk för ett ungt hushåll som är högutbildat än för ett som är lågutbildat eftersom det högutbildade hushållets förväntade löneökning generellt är större. Men de data som är tillgängliga möjliggör tyvärr inte en sådan analys.

Hur mycket påverkas olika regioner?

För att få en bild av vilka regioner som påverkas av de två skuldkvotstaken har vi delat in hushållen i fyra olika regioner: storstad, stad, tätbefolkad region och glesbefolkad region. Vår analys visar att ett skuldkvotstak mest skulle påverka hushållen i storstadsregionerna eftersom hushållen där generellt är högre skuldsatta. Med det strängare skuldkvotstaket skulle mer än hälften av bolånetagarna i storstadsregionerna få låna omkring 1 miljon mindre än vad som hade varit fallet utan ett skuldkvotstak. Men vår analys visar samtidigt att även hushållen i de andra regionerna skulle påverkas i ganska stor utsträckning om skuldkvotstak infördes.