Att göra i stockholm, Vision och mål Vision 2040 – Ett Stockholm för alla Stadens vision 2040 om en stad för alla är det övergripande målet för alla styrdokument. I ett Stockholm som håller samman har alla barn och vuxna framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv. Det ska finnas ett rikt utbud av idrott, kultur och fritid. En mångfald av evenemang ska arrangeras – alltifrån lokala festivaler och breddidrottsevenemang för barn och unga till stora elitidrottstävlingar.

Konstnärer, musiker och kreativa branscher bidrar till att skapa denna attraktiva stad i ständig utveckling. Det kreativa klimatet och den fria kulturen gör att människor från hela världen söker sig till Stockholm.

Mål Stockholm ska vara en ledande hållbar evenemangsstad. Evenemang och den evenemangsmix som staden önskar att ha spelar en viktig roll i hur en stad uppfattas både av tillfälliga besökare och av stockholmarna. Det ökar stadens attraktionskraft och skapar stolthet hos stockholmarna.

Stora evenemang ger tillfällen att positionera Stockholm på den internationella arenan så att fler besökare, företag och investerare upptäcker vår stad. Det bidrar till stadens utveckling, ger arbetstillfällen och långsiktiga positiva samhällsekonomiska effekter. • Stockholmare och besökare upplever att evenemang i Stockholm är av hög kvalitet och att evenemangen bidrar till att göra Stockholm till en attraktiv stad.

• Evenemangsarrangörer upplever att det är enkelt att arrangera evenemang i Stockholm och att bemötandet från staden är välkomnande och effektivt.

• Evenemang stärker Stockholms varumärke samt bidrar till den ekonomiska tillväxten. Staden ska sträva efter att ha minst ett stort mästerskap varje år.

Staden ska även agera för att få hit särskilt stora och unika evenemang med viss regelbundenhet samt arbeta för att utveckla befintliga återkommande evenemang.

City branding I den globala konkurrensen om att attrahera människor och kapital spelar evenemangen en central roll för vilken bild av staden som finns i omvärlden. Stockholm har framgångsrikt positionerat sig som the Capital of Scandinavia till följd av att vi är den ledande staden kulturellt och ekonomiskt i vår del av Europa.

De evenemang som arrangeras i staden ska medverka till att stärka den bilden av oss. I det här sammanhanget är därför vår så kallade city branding ett viktigt arbetsverktyg, där vi bygger ihop våra ovan beskrivna kärnvärden med vår positionering. Det är så vi kan gå från att vara en plats till att bli en destination.

Evenemangsekonomi Evenemang som attraherar besökare och deltagare utifrån bidrar positivt till en ökad turistekonomisk omsättning genom att dessa personer spenderar pengar på destinationen i form av övernattningar, shopping, restaurangbesök osv. Detta i sin tur bidrar till fler arbetstillfällen. Därför bör man ha med detta i bedömningen av vilka evenemang man arbetar med. Det ska även tas hänsyn till antalet gästnätter evenemanget beräknas generera, om publiken är lokal, nationell eller internationell.

Att evenemanget går att utveckla långsiktigt och att det är återkommande kan vara viktiga aspekter att ha med. Evenemang kan även hjälpa till så att man får jämnare fördelning av gästnätter över året, genom att arbeta med evenemang som ligger utanför högsäsonger – detta skapar en hållbar tillväxt för destinationen. Att tänka hållbarhet i stort är också en viktig del av evenemangsekonomin – att evenemanget är ekonomiskt hållbart, liksom miljömässigt och socialt. Kärnvärden Stockholm har många goda förutsättningar för evenemang.

Stockholm har med sitt läge mitt emellan Mälaren och Östersjön en unik miljö att erbjuda besökare genom närheten till vatten. Få städer i världen kan förena storstadens puls med närheten till naturupplevelser och ren stadsmiljö på det sätt som Stockholm gör.

Stockholm har en hög kapacitet med flera multiarenor i staden och regionen och också lång erfarenhet av att stå värd för stora evenemang. Trygghet och säkerhet är prioriterat. Stockholm har effektiva och miljövänliga transporter.

Staden bör prioritera att stödja evenemang eller genomföra evenemang som är framtidsinriktade och som stärker visionen om ett Stockholm för alla. Staden prioriterar evenemang som förväntas få kraftigt genomslag i media- inklusive sociala medier, vilket i sin tur bidrar till nya besökare till Stockholm.

Kärnvärdena är

1. Stockholms unika, naturliga förutsättningar med vattnet, ljuset/mörkret och miljön

2. Stockholm som smart och innovativ stad med ledande spetskompetens inom it, life science och miljöteknik

3. Stockholms rika kulturliv som är tillgängligt för alla 4. Stockholms satsningar på idrott och fysisk aktivitet som är tillgänglig för alla och som stimulerar till ytterligare rörelse.

4 Evenemangsbedömning och urval Stockholm strävar efter att ha en varierad evenemangsmix. Utifrån kärnvärdena ska staden prioritera vilka evenemang som ska stöttas med stadens gemensamma resurser, det vill säga skattemedel. Det pågår arbete på flera håll för att få till stånd en analysmodell.

Visit Stockholm ansvarar i samarbete med stadsledningskontoret, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för att ta fram ett verktyg/en modell som underlättar analysarbetet. I detta ingår även en gemensam beräkningsmodell för olika evenemangs effekter på konsumtion och sysselsättning.

En förutsättning är att ju större evenemang (med stort stöd från staden) desto högre krav på arrangören avseende värden som har med jämställdhet och jämlikhet, mänskliga rättigheter och miljö att göra. Vid bedömningen av evenemang är en viktig parameter vilka störningar och andra konsekvenser som evenemanget ger.

Ju större störningar desto högre krav bör ställas på arrangören. Information till allmänheten, framförhållning och planering, säkerhet, trafikavstängningar och dess omfattning är några exempel på vad som bör tas i beaktande vid beslut. Hållbara evenemang Stockholm ska sträva att stödja och uppmuntra hållbara evenemang. I bedömningen för vilka evenemang som ska stödjas eller prioriteras bör man beakta: Den sociala hållbarheten – är evenemanget öppet för alla, tillgänglighet, programutbudet, evenemangets syfte etc.

Den miljömässiga hållbarheten – finns det miljöplaner och certifieringar som beaktar miljön? Den ekonomiska hållbarheten – gynnar evenemanget staden och dess invånare ur ekonomisk synpunkt. Används evenemanget som plattform för praktik, plantskola för unga talanger inom olika branscher och introduktion inför arbetslivet? Den demokratiska hållbarheten – inkluderar evenemanget alla delar av samhället oavsett etnisk tillhörighet, kön eller religion. Alla ska känna sig välkomna och inbjudna till evenemanget. Stadens egna evenemang ska vila på de fyra grundstenarna ekologisk, ekonomisk, social och demokratisk hållbarhet.

Med hänsyn till dessa grundstenar i planering, genomförande och avslutande av evenemang ska staden verka för att skapa så hållbara evenemang som möjligt. Enklare handläggning – en väg in för tillståndshantering Processen kring tillståndshantering ska vara enkel för arrangören. Staden ska- främst genom trafikkontoret- stäva efter en ökad användarvänlighet och enhetlighet genom en fastställd väg in med korta handläggningstider, en tydlig informationsprocess samt vilka krav som ställs på arrangören. Staden ska även ansvara för att samordna historik kring genomförda evenemang för bättre bedömning av inkommande förfrågningar.

Finansiering Respektive bolag och nämnd har medel för de evenemang som de ansvarar för. Evenemang som kräver extra satsningar utöver budget ska alltid beredas på Visit Stockholm ihop med arbetsgruppen och sedan beslutas i styrgruppen inför beslut i kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen. Säkerhet och trygghet Invånare och besökare till evenemang i Stockholm ska kunna känna sig säkra och trygga under hela arrangemanget. Alla evenemang ska genomföras med ett kompetent och strukturerat trygghetsarbete med stort fokus på samverkan mellan arrangörer och myndigheter.

Nyckelord för hantering av evenemangssäkerhet är samsyn, samordning och samverkan. Myndighetsutövningen ska vara tydlig och effektiv i samband med tillståndsgivning och tillsyn. Evenemangssäkerhet innebär skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter vid evenemang.

En viktig inriktning är att säkerhetsarbetet ska underlätta genomförandet av ett evenemang. 6 Evenemangssäkerheten bör också beakta samhällsklimatet i stort och de eventuella utmaningar som råder under evenemangets genomförande. Kommunikation Marknadsföring av evenemanget är arrangörens ansvar.

Det är även arrangörens ansvar att sprida information till boende och andra aktörer som kan tänkas bli störda eller har frågor inför eller under själva evenemanget. Det ska tydligt anslås var kringboende och andra aktörer kan vända sig med synpunkter till staden eller frågor till arrangören under hela evenemanget. Staden ansvarar genom trafikkontoret för viss information- vid vissa störningar så som större trafikavstängningar. Detta sker i samarbete med Trafik Stockholm som drivs gemensamt av Trafikverket och Stockholms stad. Trafik Stockholm har ett nära samarbete med flertalet radiostationer som informerar bilisterna om läget på storstadens vägnät.

Staden bör sträva efter att hitta en modell för samlad information om evenemang, riktad till stockholmare, besökare och företagare. Organisation och arbetssätt Styrgrupp Evenemangsfrågan ska präglas av en helhetssyn. En styrgrupp är bildad bestående av förvaltnings- och bolagschefer från stadsledningskontoret, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen, trafikkontoret, Stockholm Business Region AB, Stockholms Hamnar AB, och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB. Styrgruppen leds av stadsledningskontoret (kommunikations- och omvärldsavdelningen).

Styrgruppen har ett strategiskt samordningsansvar för stadens engagemang i evenemang. Styrgruppens huvuduppgift är att driva utvecklingen av Stockholm som en evenemangsstad genom att skapa attraktiva förutsättningar och analysera vilka investeringar och initiativ som krävs. Staden ska aktivt söka de evenemang som är mest attraktiva både för stockholmare och besökare, vilket kräver ett ständigt pågående kartläggnings- och omvärldsarbete. Styrgruppens ansvar är att föreslå eller fatta beslut om

• Prioriterade evenemang på kort och lång sikt – årsplaner • Finansiering • Uppföljning av evenemang • Ansvar för organisatorisk placering av evenemang • Bevaka konkurrerande städer/regioner och följa internationella trender • Underlag för att kunna påverka den nationella nivån • Uppföljning och utveckling av programmet för evenemang Styrgruppen ska även säkerställa en operativ organisation för planering, genomförande och uppföljning.

Ledordet för all hantering av evenemang är enkelhet. Arbetsgrupp En arbetsgrupp etableras med representanter från Stockholm Business Region AB/ Visit Stockholm, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen, trafikkontoret samt, vid behov, Stockholms Hamnar AB och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB. Arbetsgruppen leds av vd för Visit Stockholm. Arbetsgruppens ansvar och uppgifter är att bereda frågor till styrgruppen. Inför ställningstaganden om nya större evenemang som kräver extra finansiering utanför nämndernas eller bolagens ordinarie budget ska det alltid finnas ett skriftligt utlåtande med motivering och förslag enligt särskild mall som beslutats av styrgruppen.

Styrgruppens ordförande har ansvaret att ta frågan vidare till stadsdirektören och till politisk behandling. Ansvarsfördelning Flera nämnder och bolag inom staden arbetar med evenemangsfrågor, framför allt Stockholm Business Region AB/Visit Stockholm, kulturnämnden, idrottsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Stockholms Hamnar AB. Vissa stadsdelsnämnder ger stöd till lokala evenemang. Nämnder och bolag ska fortsätta sitt specifika arbete med evenemang. De har därutöver ett ansvar för att i god tid informera om planerade evenemang till arbetsgruppen.